Sinun lakitoimistosi TURUSSA JA JÄMSÄSSÄ

Lakiasiainpalvelu Hokkanen Huovinen & Rantanen palvelee yksityishenkilöitä ja yhtiöitä kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa luotettavasti ja laajalla osaamisella.

 

Varatuomari Jonne Rantanen
 

"Rikosasioissa ammat­ti­tai­toi­nen avus­ta­ja on se­kä ri­kok­ses­ta epäil­lyn­/­syy­te­tyn et­tä ri­kok­sen uh­rik­si jou­tu­neen pa­ras oi­keus­tur­van tae. Au­tam­me kai­ken­lai­sis­sa ri­kos­asi­ois­sa ja ri­kos­pro­ses­sin kai­kis­sa vai­heis­sa se­kä asi­an­omis­ta­jaa et­tä syy­tet­tyä."

jonne.rantanen@lakihhr.fi
puh. 050 409 3979

Jan Huovinen, OTM, lupalakimies
 

"Perhe- ja perintö­oikeudel­li­set a­sia­kir­jat ovat erino­mai­nen kei­no mää­rä­tä ta­loudes­ta­si etu­kä­teen ja eh­käis­tä rii­to­ja lä­hi­pii­ris­sä­si. Huoleh­dim­me sii­tä, et­tä saat laa­duk­kaan ja yk­si­löl­li­siä tar­pei­ta­si vas­taa­van asia­kir­jan pa­han päi­vän va­ral­le. Hoi­dam­me edul­li­ses­ti ja asian­tun­te­muk­sel­la myös pe­run­kir­joi­tuk­set, osi­tuk­set ja pe­rin­nön­jaot."

jan.huovinen@lakihhr.fi
puh. 045 899 3303

Tapio Hokkanen, OTM, lupalakimies,
julkinen kaupanvahvistaja

"Riita-asioissa rat­kais­taan ih­mis­ten tai yri­tys­ten eri­mie­li­syyk­siä esi­mer­kik­si kiin­teis­tö­kaup­poi­hin, va­hin­gon­kor­vauk­seen tai so­pi­mus­asi­oi­hin liit­tyen. En­nen kä­rä­jil­le me­noa kan­nat­taa kui­ten­kin ai­na pyr­kiä so­vin­to­rat­kai­suun. Avus­tam­me asiak­kai­tam­me rii­dan kai­kis­sa vai­heis­sa ai­na neu­vot­te­luis­ta lain­voi­mai­seen tuo­mioon saak­ka."

tapio.hokkanen@lakihhr.fi
puh. 040 826 8326