velkajärjestely ja sen hakeminen

Velkajärjestely

Velkavaikeuksiin ajautuneella henkilöllä saattaa olla mahdollisuus hoitaa taloudelliset asiansa kuntoon velkajärjestelyn avulla. Velkajärjestelyä haetaan käräjäoikeudelta. Velkajärjestelyä hakevan kannattaa aluksi kääntyä kunnan talous- ja velkaneuvojan puoleen. Jonotusajat velkaneuvontaan saattavat kuitenkin olla useita kuukausia, jolloin velallinen voi ottaa yhteyttä myös yksityiseen lakimieheen velkajärjestelyhakemuksen laatimiseksi.

Maksuohjelma

Käräjäoikeus voi vahvistaa velalliselle maksuohjelman. Maksuohjelmassa määrätään velkojen lyhentämisen aikataulu maksuohjelman keston ajaksi. Maksuohjelman pituus on yleensä kolme tai viisi vuotta ja mikäli velallinen noudattaa maksuohjelmaa sen keston ajan, velallinen vapautuu velkojensa loppuosien maksamisesta.

Velkajärjestelyn edellytykset

Velkajärjestely voidaan myöntää maksukyvyttömälle henkilölle, jos 1) maksukyvyttömyyden pääasiallisena syynä on velallisen maksukyvyn olennainen heikentyminen sairauden, työkyvyttömyyden, työttömyyden tai muun olosuhteiden muutoksen vuoksi pääasiassa ilman velallisen omaa syytä tai 2) velkajärjestelyyn on muuten painavat perusteet ottaen huomioon velkojen ja niihin liittyvien velvoitteiden määrä suhteessa velallisen maksukykyyn eikä velallinen kohtuudella kykene parantamaan maksukykyään voidakseen selviytyä veloistaan.

Velkajärjestelyn esteet

Jos velallisella ei väliaikaisena pidettävästä syystä ole maksuvaraa tai velallinen ei väliaikaisen vuoksi kykene maksuvarallaan maksamaan tavallisia velkojaan vähäisenä pidettävää määrää enempää, velkajärjestelyä ei voida myöntää.

Velkajärjestelyä ei voida myöntää, jos:

 1. velat perustuvat velallisen tekemään rikokseen eikä velkajärjestelyn myöntämistä voida pitää perusteltuna
 2. velallinen on epäiltynä esitutkinnassa tai syytteessä rikoksesta taikka hänen syykseen on luettu rikos, ja hänelle voidaan määrätä rikoksen perusteella maksuvelvollisuus, eikä velkajärjestelyn myöntämistä voida pitää perusteltuna
 3. merkittävänä pidettävää velkaa on syntynyt elinkeinotoiminnassa, jossa on menetelty törkeän sopimattomasti velkojia kohtaan tai laiminlyöty olennaisesti muusta kuin maksukyvyttömyydestä johtuvasta syystä lakisääteisiä velvollisuuksia tai joka on ollut pääasiallisesti keinottelunluonteista
 4. velallinen on  taloudellisten vaikeuksiensa vuoksi sopimattomasti heikentänyt taloudellista asemaansa tai suosinut jotakuta velkojaa taikka muutoin järjestellyt taloudellista asemaansa velkojien vahingoittamiseksi
 5. velallinen on pakoillut, salannut tulojaan tai varojaan taikka antanut niistä vääriä tai harhaanjohtavia tietoja ulosottomenettelyssä
 6. velallinen on tahallaan antanut velkojalle taloudellisesta asemastaan vääriä tai harhaanjohtavia tietoja, jotka ovat olennaisesti vaikuttaneet luoton myöntämiseen, ja velallisen menettelyä on luoton määrä ja muut olosuhteet huomioon ottaen pidettävä erityisen moitittavana
 7. velkojen perusteesta ja syntyolosuhteista, velallisen tavasta hoitaa talouttaan tai muista seikoista voidaan päätellä olevan todennäköistä, että velallinen on velkaantunut harkitusti velkajärjestelyä silmällä pitäen tai velallisen velkaantumiseen johtaneita toimia voidaan kokonaisuutena arvioiden pitää piittaamattomina ja vastuuttomina
 8. velallinen on velkajärjestelyä varten antanut taloudellisesta asemastaan vääriä tai harhaanjohtavia tietoja, laiminlyönyt tietojenantovelvollisuutensa tai myötävaikutusvelvollisuutensa, rikkonut maksu- ja vakuudenasettamiskiellon tai muutoin menettelyllään tai laiminlyönnillään vaikeuttanut velkajärjestelyä
 9. on perusteltua syytä olettaa, että velallinen ei tulisi noudattamaan maksuohjelmaa
 10. velalliselle on aikaisemmin vahvistettu maksuohjelma
 11. velan järjesteleminen olisi kokonaisuutena arvioiden kohtuutonta

Velkajärjestely voidaan kuitenkin myöntää, jos siihen on painavia syitä ottaen erityisesti huomioon velallisen toimet velkojen maksamiseksi, velkaantumisesta kulunut aika ja muut velallisen olosuhteet sekä velkajärjestelyn merkitys velallisen ja velkojien kannalta.

Yhteydenottopyyntö

Mikäli haluat, että avustamme sinua velkajärjelyhakemuksen laatimisessa, täytä alla oleva yhteydenottopyyntö. Arvioimme sen avulla mahdollisuutesi päästä velkajärjestelyyn. Yhteydenotto on maksuton. Hoidamme velkajärjestelyhakemuksia vain Turun ja Jämsän toimistoillamme.

Mikäli sinulle tulee kysyttävää, niin voit ottaa yhteyttä sähköpostitse asiakaspalvelu@lakihhr.fi tai puhelimitse 050 409 3979 tai 040 826 8326.

 

Yhteystiedot
Velkajärjestelyn edellytykset
Mistä maksukyvyttömyys johtuu *
Muita tietoja
Perhesuhteet
Asuminen
Ansiotoiminta
Maksuvara
Varallisuus
Velat
Lisätietoja ja kysymyksiä