PERHEOIKEUS

Avioehto

Avioehto ei merkitse eroon varautumista, vaan raha-asioiden tietoista poissulkemista avioliitosta puolisoiden yhteisellä päätöksellä. Mikäli avioehtoa ei ole, puolisoiden yhteenlaskettu omaisuus pääsääntöisesti puolitetaan avioerotilanteessa. 

Avioehto voidaan laatia myös siten, että se on voimassa ainoastaan avioerotilanteessa, jolloin puolison kuollessa menetellään kuin avioehtoa ei olisi tehty.

Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutuksella sen tekijä varautuu elämässään sellaiseen tilanteeseen, jossa hän on kykenemätön itse huolehtimaan asioistaan. Tällainen tilanne voi aiheutua sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi. Edunvalvontavaltuutuksen tekeminen ei vähennä tekijän oikeustoimikelpoisuutta, vaan se tehdään tulevaisuutta ja mahdollista toimintakyvyttömyyttä ajatellen.

Edunvalvontavaltuutuksen avulla tekijä voi valita luotettavan henkilön valvomaan etuaan, esimerkiksi puolisonsa tai sukulaisensa.

Hoitotahto

Hoitotahdolla annetaan ennakolta määräyksiä siitä, miten sen tekijää tulee hoitaa tilanteessa, jossa vakavan sairauden tai onnettomuuden vuoksi hoitotahdon tekijä ei pysty ilmaisemaan tahtoaan hoidon suhteen. Hoitotahdolla annetaan ensisijassa määräyksiä nimenomaan hoitamiseen liittyen eli esimerkiksi milloin hoitotahdon tekijää ei saa elvyttää tai millaisia elämää pitkittäviä hoitokeinoja hän ei halua käytettävän.

 

 

Avioero

Puolisoilla on oikeus saada avioero puolen vuoden harkinta-ajan jälkeen. Avioero voidaan myöntää ilman harkinta-aikaakin, jos puolisot ovat keskeytyksettä asuneet kaksi vuotta erillään ennen avioeron hakemista. Avioero saadaan vireille jättämällä hakemus (1. vaihe) jomman kumman puolison kotipaikan käräjäoikeuden kansliaan. Haettaessa avioeroa yhdessä, alkaa harkinta-aika kulua hakemuksen jättöpäivästä lukien. Mikäli avioeron hakijana on toinen puoliso yksin, alkaa harkinta-aika kulua tuomioistuimen annettua hakemuksen toiselle osapuolelle tiedoksi.

Ositussopimus

Kun avioliitto päättyy joko avioeroon tai puolison kuolemaan, on puolison tai tämän perillisen vaatimuksesta toimitettava omaisuuden ositus. Ositus voidaan toimittaa joko puolisoiden välisellä sopimuksella niin sanottuna sopimusosituksena tai, jos puolisot eivät pääse sopimukseen, käräjäoikeuden määräämän pesänjakajan toimesta. Osituksesta sopiminen on kaikille osapuolille helpompi ja edullisempi vaihtoehto, jota kannattaa käyttää aina kun puolisot kykenevät pääsemään omaisuuden jaosta yhteisymmärrykseen.