Asuinhuoneiston ja kiinteistön kauppaan liittyvät riidat

Oman asunnon ostaminen on useasti yksityishenkilön koko elämän mittavin hankinta. Tällä sivulla on koottuna hieman lisätietoa siitä, mitä tulisi tehdä, jos asunnon tai kiinteistön kaupasta tulee riitaa.

Tavallisin riitatilanne lienee se, että ostetussa asunnossa havaitaan kaupanteon jälkeen jokin vika tai puute, josta ei ollut sovittu tai tietoisia kauppaa tehdessä. Jotta ostaja ei voisi vedota virheeseen, täytyy kyseisen virheen lähtökohtaisesti olla kauppakirjassa tai muutoin kaupanteon yhteydessä täsmällisesti ja tarkkarajaisesti yksilöity. Vaikkapa maininta "kiinteistö myydään siinä kunnossa kuin se on" ei kiinteistön kaupassa rajoita ostajan vastuuta vedota virheisiin.

Ostajan näkökulmasta on äärimmäisen tärkeää ensiksi tehdä asianmukainen virheilmoitus eli reklamoida virheestä. Reklamointi tulee tehdä kohtuullisessa ajassa virheen havaitsemisesta ja lain säätämien aikarajojen kuluessa kaupan tapahtumisesta. Pelkkä reklamointi ei vielä riitä, vaan myyjälle on varattava tilaisuus tutustua itse virheeseen, tarvittaessa omien asiantuntijoidensa välityksellä tai avustuksella. Missään nimessä ei voida toimia siten, että ostaja korjaa havaitsemansa virheet (vaikkapa kosteusvaurion) ja lähettää kuluistaan laskun myyjälle vasta sen jälkeen ilman, että on mitenkään aiemmin informoinut myyjää asiasta. Tällöin ostajan reklamaatio on käytännössä automaattisesti myöhässä, riippumatta siitä kuinka nopeasti ajallisesti kaupan jälkeen remontti on tehty, sillä myyjällä ei ole mitään velvollisuutta luottaa ostajan tai tämän käyttämien asiantuntijoiden näkemykseen virheestä tai sen korjauskustannuksista. Ostajalla ei siis lähtökohtaisesti ole oikeutta hinnanalennukseen tai vahingonkorvaukseen jos reklamaatio on myöhässä tai laiminlyöty, vaikka vahinko itsessään olisi ollut selvä ja helposti näytettävissä.

Kun virheestä on reklamoitu asianmukaisesti, alkavat lähtökohtaisesti sovintoneuvottelut. Ostaja voi vaatia hinnanalennusta, myyjän tuottamuksesta riippuen vahingonkorvausta tai jos virhe on erityisen olennainen, kaupan purkamista. Jos myyjä ja ostaja pääsevät hinnanalennuksen määrästä sovintoon, asia on sillä selvä. Sovintosopimuksen laatimisessa on kuitenkin oltava erityisen tarkkana: tuoreen oikeuskäytännön nojalla kiinteistön tai asuinhuoneiston kaupan jälkeen tehtävässä sovintosopimuksessa on mahdollista sopia ostajan kannalta huomattavasti ankarammista ehdoista, kuin mitä kaupan yhteydessä olisi lain mukaan ollut mahdollista sopia.

Jos myyjä ei suostu ostajan vaatimuksiin tämän vaatiman mukaisesti, on ostajan mahdollista nostaa asiassa kanne toimivaltaisessa käräjäoikeudessa. Tällöin myyjälle varataan tilaisuus antaa vastauksensa kanteeseen ja prosessi jatkuu kuten missä tahansa riita-asiassa. 

Lakimieheen on syytä ottaa yhteyttä heti alussa, jotta vältytään kalliilta oikeudenmenetyksiltä. Ostajan näkökulmasta tämä hetki on silloin, kun virhe on havaittu ja myyjän näkökulmasta silloin, kun ostaja ilmoittaa esittävänsä vaatimuksia asunnon kaupan johdosta. Riita-asioissa myös toisen osapuolen oikeudenkäyntikulut määrätään usein hävinneen osapuolen maksettaviksi. Toisaalta oikeudenkäyntikulut on mahdollista saada korvatuksi oikeusturvavakuutuksesta, jollainen sisältyy useimpiin kotivakuutuksiin. Toimistomme lakimiehet auttavat ja edustavat sekä ostajaa että myyjää kiinteistön ja asuinhuoneiston kauppaan liittyvien riitojen kaikissa vaiheissa.